Privacy en disclaimer

ActieDent Disclaimer
Ondanks het feit dat Actiedent de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Actiedent is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Actiedent is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan geen recht worden ontleend. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij info@actiedent.nl zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

Privacy / persoonlijke informatie
Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven. Dergelijke gegevens zullen door Actiedent te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met Actiedent worden verwerkt. Actiedent zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het aanvragen/registreren van domeinnamen, afsluiten van abonnementen e.d. Hoewel niet iedere gebruiker zich er van bewust is, wordt door uw aanwezigheid op het internet tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld, zoals IP-nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voor zover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Links naar andere websites
De website van Actiedent bevat links naar andere websites die buiten het Actiedent-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Actiedent is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.